Các giống rùa cạn và rùa nước tại Việt Nam

Danh sách những loài rùa cạn và rùa nước tại Việt Nam được thống kê bởi AsianTurtleProgram.org (Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á)

Tên khoa học Tên nước ngoài Tên Việt Nam
Amyda cartilaginea Southeast Asian softshell turtle Ba ba Nam Bộ
Amyda cartilaginea Southeast Asian softshell turtle Ba ba Nam Bộ
Cuora amboinensis
Southeast Asian box turtle/Amboina box turtle Rùa hộp lưng đen
Cuora bourreti
Bourret's box turtle Rùa hộp trán vàng miền Trung
Cuora galbinifrons
Indochinese box turtle Rùa hộp trán vàng miền Bắc
Cuora mouhotii Keeled box turtle Rùa sa nhân
Cuora picturata
Lesser Indochinese box turtle Rùa hộp trán vàng miền Nam
Cuora trifasciata
Chinese three-striped box turtle/Golden coin turtle Rùa hộp ba vạch
Cyclemys oldhamii
Oldham's leaf turtle Rùa đất Sêpôn
Cyclemys pulchristriata
Eastern black-bridged leaf turtle Rùa đất Pulkin
Geoemyda spengleri Black-breasted leaf turtle Rùa đất Spenglơ
Heosemys annandalii Yellow-headed temple turtle Rùa răng
Heosemys grandis Giant Asian pond turtle Rùa đất lớn
Indotestudo elongata Elongated tortoise Rùa núi vàng
Malayemys subtrijuga Mekong snail-eating turtle Rùa ba gờ
Manouria impressa Impressed tortoise Rùa núi viền
Mauremys annamensis Vietnamese box turtle Rùa Trung Bộ
Mauremys mutica Asian yellow pond turtle Rùa câm
Mauremys sinensis Chinese Stripe-necked turtle Rùa cổ sọc
Palea steindachneri Wattle-necked softshell turtle Ba ba gai
Pelochelys cantorii Cantor's giant softshell turtle Giải
Pelodiscus sinensis Chinese softshell turtle Ba ba trơn
Platysternon megacephalum Big-headed turtle Rùa đầu to
Rafetus swinhoei Swinhoe's softshell turtle/Yangtze giant softshell turtle Giải sin-hoe
Sacalia quadriocellata Four-eyed turtle Rùa bốn mắt
Siebenrockiella crassicollis Black marsh turtle Rùa cổ bự

- Nguồn: http://asianturtleprogram.org
Fanpage
Like Post
Youtube